image hoi dap
image hoi dap

Bài 10: Đoạn mạch song song

icon-time10/5/2024

1. Đoạn mạch song song là gì

- Đoạn mạch song song là đoạn mạch điện có các thiết bị điện được mắc thành các nhánh riêng biệt.

- Để mô tả đơn giản một đoạn mạch điện gồm nhiều thiết bị điện mắc song song, người ta sử dụng sơ đồ như sau:

Lý thuyết KHTN 9 Bài 10: Đoạn mạch song song

2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song

- Kết quả thí nghiệm cho thấy trong đoạn mạch điện gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong hai nhánh:

I = I1 + I2

Thực hiện thí nghiệm tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở mắc song song, người ta vẫn thu được kết quả tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:

I = I1 + I2 + ... + In


3. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Điện trở tương đương R của đoạn mạch điện gồm các điện trở R1, R2, ..., Rn mắc song song được tính theo công thức:

Lý thuyết KHTN 9 Bài 10: Đoạn mạch song song
Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question