image hoi dap
image hoi dap

Các arene tác động đến sức khỏe của con người chủ yếu thông qua hít thở không khí bị ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực có nhiều xe cơ giới, khu vực có trạm...................và nơi có khói

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Các arene tác động đến sức khỏe của con người chủ yếu thông qua hít thở không khí bị ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực có nhiều xe cơ giới, khu vực có trạm...................và nơi có khói...........

Cụm từ điền vào các khoảng trống lần lượt là

A. thuốc lá, xăng dầu.        

B. xe buýt, thuốc lá.        

C. xăng dầu, thuốc lá.        

D. xăng dầu, bụi.

Phương pháp giải:

Các arene đều độc, không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Một số arene có mùi đặc trưng.

Đáp án:

Đáp án đúng là A: thuốc lá, xăng dầu

Các arene tác động đến sức khỏe của con người chủ yếu thông qua hít thở không khí bị ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực có nhiều xe cơ giới, khu vực có trạm thuốc lá và nơi có khói xăng dầu.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question