image hoi dap
image hoi dap

Các hệ tuần hoàn

icon-time15/5/2024

Mục lục nội dung

Các hệ tuần hoàn 

Hệ tuần hoàn có hai loại: hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. Hệ tuần hoàn kín gồm: hệ tuần hoàn đơn (có ở cá) và hệ tuần hoàn kép (có ở lưỡng cư, bò sát, chim, thú).

Kim Nhung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question