image hoi dap
image hoi dap

Các kiểu dữ liệu trong Python tin 10

icon-time20/4/2024

Trong Python, có nhiều loại dữ liệu khác nhau, trong đó một số phổ biến như sau


Dữ liệu số (Numeric Data)

- Số nguyên (int): Đại diện cho các số nguyên không có phần thập phân, như 5, -3, 100.

Ví dụ: 

age = 25
count = -10

- Số thực (float): Đại diện cho các số có phần thập phân, như 3.14, -0.5, 2.71828.

Ví dụ:

pi = 3.14159
temperature = -12.5

- Số phức (complex): Đại diện cho các số phức, có dạng a + bi, trong đó a và b là số thực và i là đơn vị ảo.

Ví dụ:

z = 2 + 3j


Dữ liệu chuỗi (Sequence Data)

- Chuỗi (str): Đại diện cho các chuỗi ký tự, được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép, như 'Hello', "World", '123'.

Ví dụ:

- Danh sách (list): Đại diện cho một tập hợp các phần tử có thứ tự và có thể thay đổi, được phân tách bằng dấu phẩy và đặt trong dấu ngoặc vuông, như [1, 2, 3], ['a', 'b', 'c'].

Ví dụ:

- Tuples: Giống như danh sách nhưng không thể thay đổi sau khi được tạo (immutable), được phân tách bằng dấu phẩy và đặt trong dấu ngoặc đơn, như (1, 2, 3), ('a', 'b', 'c').

Ví dụ


Dữ liệu khác (Other Data Types)

- Boolean (bool): Đại diện cho các giá trị logic True hoặc False.


- Tập hợp (set): Đại diện cho một tập hợp các phần tử duy nhất và không có thứ tự, được phân tách bằng dấu phẩy và đặt trong dấu ngoặc nhọn, như {1, 2, 3}, {'a', 'b', 'c'}.

- Từ điển (dictionary): Đại diện cho một tập hợp các cặp key-value, trong đó mỗi key phải là duy nhất và không thay đổi, các cặp key-value được phân tách bằng dấu hai chấm và các cặp được phân tách bằng dấu phẩy và đặt trong dấu ngoặc nhọn, như {'name': 'John', 'age': 25}.

- NoneType: Đại diện cho giá trị None, chỉ ra sự vắng mặt của dữ liệu hoặc một biến không được gán giá trị nào.


Một số câu hỏi liên quan đến kiểu dữ liệu trong Python trong chương trình lớp 10

  1. Số nguyên và số thực khác nhau như thế nào trong Python?
  2. Làm thế nào để khai báo một chuỗi trong Python?
  3. Sự khác biệt giữa danh sách và tuple là gì trong Python?
  4. Trong Python, làm thế nào để khai báo một tập hợp (set)?
  5. Cách kiểm tra một biến có phải là kiểu boolean hay không trong Python?
  6. Làm thế nào để tạo một từ điển (dictionary) trong Python?
  7. Trong Python, làm thế nào để kiểm tra một biến có phải là kiểu None hay không?
  8. Làm thế nào để thêm một phần tử vào danh sách trong Python?
  9. Trong Python, làm thế nào để truy cập vào một phần tử trong danh sách hoặc tuple?
  10. Cách thức sử dụng phương thức .format() để định dạng chuỗi trong Python là gì?
Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question