image hoi dap
image hoi dap

Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

icon-time7/5/2024

Sinh vật tiến hành trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng theo phương thức tự dưỡng hoặc dị dưỡng.


Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng


1. Tự dưỡng

- Tự dưỡng là phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở nhóm sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ. Tự dưỡng bao gồm:

+ Quang tự dưỡng: sử dụng nguồn năng lượng tử ánh sáng và nguồn carbon là CO, để tổng hợp chất hữu cơ, gặp ở thực vật, một số loài tảo,

+ Hoà tự dưỡng: sử dụng nguồn năng lượng từ quá trình oxi hoá khứ các hợp chất vô cơ và nguồn carbon là CO, để tổng hợp chất hữu cơ, gặp ở một số vi khuẩn.

- Vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới: Các sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất ở các chuỗi và lưỡi thức ăn trong hệ sinh thái. Chất hữu cơ do các sinh vật tự dưỡng sản xuất là nguồn gốc để tạo thành các chất hữu cơ trong cơ thể sinh vật dị dưỡng. Ngoài ra, các sinh vật quang tự dưỡng có khả năng hấp thụ CO, và giải phóng O2 góp phần điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường.

  Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

2. Dị dưỡng

Dị dưỡng là phương thức sinh vật lấy chất hữu cơ từ sinh vật tự dưỡng hoặc từ sinh vật dị dưỡng khác để tiến hành trao đổi chất và chuyển hoà năng lượng. Dị dưỡng bao gồm:

- Quang dị dưỡng: sử dụng nguồn năng lượng tử ánh sáng và nguồn carbon là chất hữu cơ gặp ở một số vi khuẩn.

- Hoá dị dưỡng: sử dụng nguồn năng lượng và nguồn carbon là chất hữu cơ, gặp ở động vật, nấm,…

Hoàng Như Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question