image hoi dap
image hoi dap

Cách duyệt phần tử trong xâu kí tự? Các lệnh làm việc với xâu là gì? (PYTHON)

icon-time19/4/2024

Cách duyệt phần tử trong xâu kí tự?

Để duyệt qua từng ký tự trong một xâu kí tự (chuỗi) trong Python, sử dụng vòng lặp for. Mỗi lần lặp qua vòng lặp, sẽ nhận được một ký tự từ chuỗi. Ví dụ:

string = "Hello, World!"

for char in string:
   print(char)

Kết quả

H
e
l
l
o
,

W
o
r
l
d
!


Các lệnh làm việc với xâu là gì?

Trong Python, có nhiều lệnh và phương thức có thể được sử dụng để làm việc với xâu (chuỗi). Dưới đây là một số lệnh và phương thức phổ biến:


len(): Trả về độ dài của chuỗi, tức là số ký tự trong chuỗi.

string = "Hello, World!"
length = len(string)
print(length)  # Kết quả: 13


index(): Trả về chỉ mục (index) của ký tự hoặc chuỗi con đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi.

string = "Hello, World!"
index = string.index("World")
print(index)  # Kết quả: 7


count(): Đếm số lần xuất hiện của một ký tự hoặc chuỗi con trong chuỗi.

string = "Hello, World!"
count = string.count("l")
print(count)  # Kết quả: 3


find(): Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một ký tự hoặc chuỗi con trong chuỗi. Nếu không tìm thấy, trả về -1.

string = "Hello, World!"
position = string.find("World")
print(position)  # Kết quả: 7


replace(): Thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi con trong chuỗi bằng một chuỗi con khác.

string = "Hello, World!"
new_string = string.replace("World", "Python")
print(new_string)  # Kết quả: Hello, Python!


split(): Phân tách chuỗi thành một danh sách các chuỗi con dựa trên một ký tự phân cách (mặc định là khoảng trắng).

string = "Hello, World!"
words = string.split(",")
print(words)  # Kết quả: ['Hello', ' World!']


strip(): Loại bỏ các ký tự trắng ở đầu và cuối chuỗi.

string = "   Hello, World!   "
stripped_string = string.strip()
print(stripped_string)  # Kết quả: "Hello, World!"


lower() và upper(): Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường hoặc chữ hoa.

string = "Hello, World!"
lowercase_string = string.lower()
uppercase_string = string.upper()
print(lowercase_string)  # Kết quả: "hello, world!"
print(uppercase_string)  # Kết quả: "HELLO, WORLD!"

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question