image hoi dap
image hoi dap

Cách thiết lập tham số của hàm? Cách truyền giá trị thông qua đối số hàm?

icon-time19/4/2024

Cách thiết lập tham số của hàm? 

Để thiết lập tham số cho một hàm trong Python, chỉ cần liệt kê tên các tham số mà hàm đó cần nhận vào trong dấu ngoặc đơn sau tên của hàm. Bên trong thân của hàm, có thể sử dụng các giá trị được truyền vào thông qua các tham số này. Dưới đây là cú pháp cơ bản:

def ten_ham(tham_so1, tham_so2, ...):
   # Thân của hàm
   # Sử dụng các tham số trong đây

Ví dụ

def in_hai_so(a, b):
   print("Giá trị của tham số a là:", a)
   print("Giá trị của tham số b là:", b)

# Gọi hàm và truyền vào các tham số
in_hai_so(5, 10)

Kết quả

Giá trị của tham số a là: 5
Giá trị của tham số b là: 10


Cách truyền giá trị thông qua đối số hàm?

Trong Python, để truyền giá trị cho các tham số của hàm thông qua đối số khi gọi hàm đó. Để truyền giá trị, chỉ cần liệt kê các giá trị muốn truyền vào hàm trong dấu ngoặc đơn sau tên của hàm. Số lượng giá trị truyền vào phải tương ứng với số lượng tham số của hàm. Dưới đây là cú pháp cơ bản:

ten_ham(gia_tri1, gia_tri2, ...)

Ví dụ:

Nếu bạn có một hàm tong nhận vào hai tham số a và b để tính tổng của chúng, bạn có thể truyền giá trị cho các tham số này như sau:

def tong(a, b):
   return a + b

# Truyền giá trị 5 và 10 cho a và b
result = tong(5, 10)
print("Tổng của 5 và 10 là:", result)

Kết quả

Tổng của 5 và 10 là: 15

Trong ví dụ này, giá trị 5 được truyền cho tham số a và giá trị 10 được truyền cho tham số b khi gọi hàm tong(5, 10). Hàm sau đó trả về tổng của hai giá trị này, và kết quả được lưu vào biến result và in ra màn hình.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question