image hoi dap
image hoi dap

Trong một phương pháp tổng hợp polyethylene (PE), các phân tử ethylene đã được hoà tan trong dung môi phản ứng với nhau để tạo thành polymer.

icon-time4/4/2024

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu hỏi: Trong một phương pháp tổng hợp polyethylene (PE), các phân tử ethylene đã được hoà tan trong dung môi phản ứng với nhau để tạo thành polymer.

a. Công thức phân tử của ethylene là C2H2.

b. Các phân tử ethylene ban đầu gọi là monomer.

c. Phản ứng tạo thành polyethylene (PE) từ các phân tử ethylene gọi là phản ứng trùng hợp.

d. Có thể sử dụng hex–1–ene làm dung môi phản ứng để tạo thành polyethylene (PE).

Phương pháp giải:

- Công thức phân tử của Ethylene: C2H4

- Các phân tử ethylene ban đầu gọi là monomer.

- Phản ứng tạo thành polyethylene (PE) từ các phân tử ethylene gọi là phản ứng trùng hợp

- Phản ứng được tạo thành trong điều kiện: áp suất, xúc tác và nhiệt độ thích hợp

- Có thể sử dụng methyl alcohol, cyclohexane làm dung môi cho phản ứng trùng hợp ethylene do các dung môi này hoà tan ethylene nhưng không hoà tan PE.

Đáp án:

Đáp án đúng: B, C

Đáp án sai: A, D

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question