image hoi dap
image hoi dap

Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng alkane CH2 C2H4 C3H6 C4H10

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng alkane?

A. CH2.

B. C2H4.

C. C3H6.

D. C4H10.

Phương pháp giải:

Alkane là những hydrocarbon mạch hở chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử và có công thức chung CnH2n+2 (n ≥ 1).

Đáp án:

Đáp án đúng là D. C4H10 thuộc dãy đồng đẳng Alkane.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question