image hoi dap
image hoi dap

Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene; ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Số chất tạo được kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 là là bao nhiêu?

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene; ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Số chất tạo được kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 là là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Alk – 1 – yne có phản ứng thế H bằng AgNO3 trong NH3

Đáp án

- Các alk-1-yne như ethyne, propyne, acetylene, methyl acetylene… có phản ứng  tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong ammonia.

Số chất tạo được kết tủa: 2

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question