image hoi dap
image hoi dap

Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C6H14, C6H5Cl, C6H6 vào dung dịch NaOH đun nóng. Hỏi có bao nhiêu chất tham gia phản ứng?

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C6H14, C6H5Cl, C6H6 vào dung dịch NaOH đun nóng. Hỏi có bao nhiêu chất tham gia phản ứng?

Đáp án: 

Chỉ có C2H5Cl phản ứng với NaOH đun nóng

Phương trình phản ứng

C2H5Cl + NaOH → HCl + C2H5NaO

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question