image hoi dap
image hoi dap

Chọn khái niệm đúng về alkyne: Những hydrocarbon có 1 liên kết ba C ≡ C trong phân tử là alkyne

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Chọn khái niệm đúng về alkyne:

A. Những hydrocarbon có 1 liên kết ba C ≡ C trong phân tử là alkyne.

B. Những hydrocarbon mạch hở có 1 liên kết ba C ≡ C trong phân tử là alkyne.

C. Alkyne là những hydrocarbon có liên kết đôi C=C trong phân tử.

D. Alkyne là những hydrocarbon mạch hở có liên kết đôi C=C trong phân tử.

Phương pháp giải:

Alkyne là những hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn và một liên kết ba C ≡ C trong phân tử, có công thức chung CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ví dụ: Ethyne CH ≡ CH, propyne CH ≡ C−CH3,….

Đáp án:

Đáp án đúng là B. Alkyne là những hydrocarbon mạch hở có 1 liên kết ba C ≡ C trong phân tử là alkyne.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question