image hoi dap
image hoi dap

Công thức phân tử chung của alkene là

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Công thức phân tử chung của alkene là

A. CnH2n( n≥1)       

B. CnH2n( n≥4)        

C.CnH2n( n≥3)        

D. CnH2n( n≥2)

Phương pháp giải:

Alkene là những hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn và một liên kết đôi C = C trong phân tử, có công thức chung CnH2n (n ≥ 2).

Ví dụ: Ethene CH2 = CH2, propene CH2 = CH – CH3,….

Đáp án:

Đáp án đúng là D. CnH2n( n≥2)

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question