image hoi dap
image hoi dap

Đề cương học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 (2023-2024)

icon-time20/4/2024

 

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

BỘ MÔN : TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ II – KHỐI 10

NĂM HỌC 2023- 2024

MỤC TIÊU

Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về: Unit 6,7,8,9,10 và trọng tâm Unit 8,9,10

Kĩ năng:Học sinh rèn luyện các kĩ năng: Reading, Writing & Language

NỘI DUNG

Phonetics &Pronuciation (unit 8,9,10)

Vocabulary and Grammar

Passive voice with modal verbs

Comparatives and superlative adjectives

Relative clause: Defining and non-defining relative clauses with who, that, which and whose.

Reported speech

Conditional sentences type 1 and type 2

Topics for reading

New ways to learn

Protecting the environment

Ecotourism

Writing

Rewrite sentences by using passivevoice with modal verbs, comparatives and superlative adjectives, relative clauses, reported speech & conditional sentences type 1 and type 2

Ma trận: Đề kiểm tra tiếng anh khối 10 học kỳ 2 gồm 50 câu ( thời gian 60 phút)

 

STT

 

Lĩnh vực/Phần

 

Chuyên đề

 

Mức độ

Số câu

Nhận Biết

Thông  Hiểu

Vận Dụng

Vận Dụng Cao

1

Ngữ âm

Phát âm

2

2

0

0

0

Trọng âm

2

0

2

0

0

 

 

 

2

 

 

 

Ngữ pháp – Từ vựng

Ngữ pháp +Từ vựng

11

4

3

2

2

Cấu tạotừ

5

1

2

1

1

Từ đồngnghĩa

2

0

1

1

0

Từ trái nghĩa

2

0

1

1

0

Tìm lỗi sai

2

0

1

1

0

3

Chức năng giaotiếp/

Từ - Ngữ thể hiện chức năng giaotiếp

Chức năng giao tiếp

1

0

1

0

0

 

4

 

Kỹ năng đọc

Điền từ vào bàiđọc

5

1

2

1

1

Đọc hiểu

5

2

1

1

1

 

5

 

Kỹ năng viết

Câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho

3

0

1

1

0

Nối hai câu thành

một câu

2

0

0

1

1

Tổng

50

20

14

10

6

Gợi ý những từ vựng

UNIT 8. NEWWAYS TO LEARN

access /ˈækses/(v): truy cập

application /ˌæplɪˈkeɪʃn/(n): ứng dụng

digital /ˈdɪdʒɪtl/(adj): kỹ thuật số

identify /aɪˈdentɪfaɪ/(v): nhận dạng

learning tool (phr.n): công cụ họctập

mobile (adj): di động,có thể mang đi

native /ˈneɪtɪv/(adj): bản ngữ

portable /ˈpɔːtəbl/(adj): xách tay

technology /tekˈnɒlədʒi/ (n): công nghệ

touch screen /tʌtʃskriːn/ (n.phr): màn hình cảm ứng

voice recognition/vɔɪsˌrekəɡˈnɪʃn/ (n.phr):nhận dạng giọng nói

Unit 9: PRESEVINGTHE ENVIRONMENT

aquatic /əˈkwætɪk/(adj): dưới nước,sống ở trong nước

awareness /əˈweə.nəs/ (n): sự nhận thức

consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ, tiêu dùng

contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): làm bẩn, nhiễm

deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/(n) : sự phá rừng

degraded /dɪˈɡreɪd/ (adj): giảm sút chất lượng

deplete /dɪˈpliːt/ (v) : làm suy yếu, cạn kiệt depletion/dɪˈpliːʃn/ (n): sự suy yếu, cạn kiệt

ecosystem /ˈiːkəʊsɪstəm/ (n): hệ sinh thái

environmental impact(n.phr): tác động môi trường

fossil fuel (n.phr): nhiên liệu hóa thạch (làm từ sự phân hủy của động vật hay thực vật tiền sử)

global warming /ˈɡləʊblˈwɔːmɪŋ/(n.phr): sự nóng lên toàn cầu

greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊsɪˈfekt/ (n.phr): hiệu ứng nhà kính

influence (v,n): ảnh hưởng, tác dụng

inorganic /ˌɪnɔːˈɡænɪk/(adj): vô cơ

polar ice melting/ˈpəʊlə(r)aɪsˈmeltɪŋ/ : sự tan băng ở địa cực

pollute /pəˈluːt/(v): gây ô nhiễm pollutant /pəˈluːtənt/ (n): chất ô nhiễm pollution /pəˈluːʃn/ (n): sự ô nhiễm

preserve/prɪˈzɜːv/ (y): giữ gìn, bảo tồn preservation /ˌprezəˈveɪʃn/(n): sự bảo tồn, duy trì

protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ, che chở protection /prəˈtekʃn/ (n): sự bảo vệ, che chở

sewage /ˈsuːɪdʒ/ (n) : nước cống

solution /səˈluːʃn/(n): giải pháp, cách giải quyết

vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃn/(n): cây cỏ, thực vật

UNIT 10: ECOTOURIM

adapt /əˈdæpt/ (v): sửa lại cho phù hợp, thích nghi

biosphere reserve /ˈbaɪəʊsfɪə(r)rɪˈzɜːv/(n): khu dự trữ sinh quyển

discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ (v) : thải ra, xả ra

eco-friendly /ˌiːkəʊˈfrendli/(adj): thân thiện với môi trường

ecology /iˈkɒlədʒi/ (n): hệ sinh thái

ecotourism /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/ (n) : du lịch sinh thái

entertain /ˌentəˈteɪn/(v): tiếp đãi, giải trí

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ (adj) : từ nước ngoài dựa vào; đẹp kì lạ

fauna /ˈfɔːnə/ (n): hệ động vật

flora /ˈflɔːrə/(n): hệ thực vật

impact /ˈɪmpækt/(n): ảnh hưởng

sustainable/səˈsteɪnəbl/ (adj): không gây hại cho môi trường; bền vững

Câu hỏi và bài tập minh họa

I. Phonetics

1. A. immediate

B. schedule

C. blended

D. lesson

2. A. focus

B. control

C. role

D. modern

3. A. ecosystem

B. tortoise

C. biodiversity

D. promotion

1. Mark the letterA, B, C or D to indicatethe word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

4. A. discuss

B. issue

C. fossil

D. classroom

5. A. public

B. brochure

C. understand

D. culture

II. Mark the letter A,B, C, or D to indicate the word that differs from theother three in the position of the primary stress in each of the following questions.

1. A. digital

B. personal

C. excellent

D. effective

2. A. concentrate

B. benefit

C. understand

D. mobilize

3. A. combine

B. harmful

C. disease

D. destroy

4. A. awareness

B. illegal

C. importance

D. atmosphere

5. A. ecotourism

 

B. relaxation

C. preservation

D. disappointed

III. Choose the best answer.

                       learning allows us to communicate with teachers immediately and directly.

A. Face-to-face                B. Online                    C. Blended                                       D. indirect

You need a specific                           to improveyour English speakingskills.

A. connection                   B. strategy                C. outline                              D. list

Nick is watching the video that his geography teacher                      on GoogleDrive.

A. uploaded                        B. registered            C. applied                                          D. removed

Teachers                    the role of a guide for them and preparestudents for lifelong learning.

A. put                               B. play                       C. do D. make

Students are expected to                   discussions and express personalopinions.

A. take part in                    B. get on with              C. put up with                                         D. catch up with

Teachers can use some                   to get students more interested in thelessons.

A. plans                          B. tips                             C. strategies                        D. tricks

In        learning, students may have face-to-face discussions, take online tests and submit homework online.

A. normal                       B. blended                     C. traditional                                      D. online

Using digital devices in class can help students improve their                     experience in many ways.

A. education                   B. educational                 C. technical                                      D. learn

The                         of the project is toprovide students with opportunities to learn social skills.

A. application                 B. aim                            C. experiment                                      D. distraction

Personal electronic deviceswhich distract students              their classwork are banned in most schools.

A. from                         B. with                            C. in                                     D. for

                   damage to children's body may be caused by frequent contact with electronic devices.

A. Immediate                 B. Permanent               C. Short-term                                     D. Serious

Many teachers have worked to chance their traditional classrooms into an environment       students can use the latest technology for their learning process.

A. whose                       B. who                       C. where                                     D. that

My youngest son,           may be quiet or shy in a classroom, may become activein a social learning situation made possible by digital devices.

A. that                         B. who                            C. whose                                   D. whom

Some teachers            levels of ITare not very high mayresist teaching with electronic devices.

A. who              B. whom               C. whose                        D. which

      a lot of new language from speaking with my host family and with other students from all over the world.

A. picked up                       B. took up C. made up         D. saved up

I have a test to take tomorrowmorning. If I                free time, I                   to Cuc Phuong NationalPark with you.

A. had - would go                B. will have - will go            C. have - will go                                       D. had - went

Air pollution is a major                          that has serious effectson our health.

A. measure       B. solution                  C. issue                        D. sewage

We should                     action to protect endangered animals.

A. take                        B. get                        C. make                                   D. do

The loss of forests can destroy the natural soil and lead                                   climate change.

A. for                       B. to                                C. off                               D. down

Earth Hour                    attention to climate changeand global energyissues, and promotesgreen activities worldwide.

A. attracts                    B. draws                           C. paints                                   D. writes

If you           a choice, which country would you visit?

A. have                               B. had                                  C. have had                                           D. will have

Air pollution is a                          problem in manymajor cities.

A. practical                         B. global                           C. serious                                          D. endangered

Thousands of acres of forestare being cut down every year and the _of many animalsare being destroyed.

A. natural resources              B. naturalhabitats              C. ways of life                                  D. living surroundings

The organisation focuses                  protecting the natural habitatsof rare animals.

A. in                                   B. for                                   C. to                                          D. on

The council has                              ideas to help manage traffic.

A. come up with          B.taken part in C. made up with                                   D. raisedawareness of

Ba said he                       some good marks the semester before.

A. gets                         B. got                             C. had gotten                                   D. have got

They told their parents that they                           their best to do the test.

A. try                          B. will try            C. are trying                                  D. would try

She asked me where I                          from.

A. come                       B. coming                           C. to come                                   D. came

I wouldn't go there at night if I              you

A. am                                  B. have been                        C. were                                           D. had been

I asked Martha                        to enterlaw school.

A. are you planning       B. is she planning                C. was she planning                       D. if she was planning

We can help local artists                      a profit by buyinghandmade arts and crafts

A. do                                   B. get                                  C. make                                           D. take

Many tourists are not                         of the impact of their actions on the local community.

A. critical                            B. aware                              C. practical                                           D. profitable

One of the benefits of                         is that it createsjob opportunities for local people.

A. mass tourism                   B. ecotourism                      C. sustainable tourism                               D. responsible tourism

Tourists are not allowed to                            in the park.

A. litter                               B. rubbish                            C. garbage                                           D. waste

When eco-tourists                           a place, they also enjoy learning about the culture there.

A. find                                B. explore                           C. discover                              D. invent

Complete the following sentences with the correctforms of the words in capitals

Animals should be kept in their                       habitats. (NATURE)

Habitats of                           animals are damaged by human activities. (DANGER)

The presentation focused on                           protection and climate change.(ENVIRONMENT)

Class                             is a main featureof modern schools. (DISCUSS)

To entertain                            , we have to change our usual foodsto suit theirtastes or adaptdances and traditions to suit their needs. (TOUR)

Mark the letterA, B, C, or D to indicatethe word(s) CLOSESTin meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

They are also well-known for the coconutpalms near the Thu Bon River and traditional craftssuch as colourful paper lanterns.

A. famous                           B. excited                            C. mass                                           D. local

A sustainable forestis a forest where trees that are cut are replanted and the wildlifeis protected.

A. pre-tested                        B. preserved                        C. reserved                                           D. protested

My friend said she would take part in a go-green event the following week.

A. participate in         B. look after                       C. get on with                                D. carry out

Many schools provide environmental education to increase students' awareness of conservation needs.

A. effort                             B. benefit                            C. exploitation                        D. knowledge

Life on Earthis disappearing fast and will continue to do so unless urgent action is taken.

A. vanishing              B. damaging                                 C. polluting                                 D. destroying

Mark the letterA, B, C, or D to indicatethe word(s) OPPOSITEin meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

In my country, it is compulsory to go to school between the ages of fiveand sixteen.

A. necessary                 B. essential                   C. optional                                    D. selective

Do you think that you pay enough attention in class? What have I been talkingabout?

A. neglect                     B. care                          C. notice                                    D. consideration

Being able to use computers and the Internet can lead to an improved qualityof life.

A increased                   B. enhanced                  C. promoted                                    D. deteriorated

Researchers believe tourists disrupt animalsin their naturalhabitat.

A. disturb                     B. confuse                    C. organize                                    D. mix up

Fresh water is very important to life becauseno one can live without it. Yet it is one of the limitedand most endangered natural resources on our planet.

A. Clean                       B. Drinkable                 C. Polluted                                    D. Running

V.ERROR IDENTIFICATION: Choosethe underlined part that needscorrection

This year (A)that (B) is for the first time, the event is open to (C) all amateur athletes along with (D) the traditional professional.

Some people(A) think that there is still(B) gender discriminate (C) in(D) our country.

They announced that(A) he has met(B) a number of key(C) figures the day(D)  before.

Rattan, a close(A) relativeof bamboo, is often (B)used to make (C)tables, chairs, and other furnitures (D).

 Natural(A)  resources providethe raw material areneeded(B)  toproduce(C)  finished goods(D) .

VI. Rewriting the following sentences. Rewrite the sentences in thepassive

They will construct some new airports on islands.

=>                           

Might the new president fulfill this promise as quicklyas people would like?

=>                      

They are going to find out the mystery.

=>                    

Where will your company send you next year?

=>                           

They ought to have reportedthe accident to the police.

=>                            

Rewrite sentencesby using comparatives and superlative adjectives

No restaurant in the city is better than that one.

=> That restaurant is …………………

This watch is notso expensive as that one

=> That watch …………………………

He does not write as carefully as his younger sister.

=> His younger sister …………………

This story is moreinteresting than any other story that I have ever read.

=> This is the ………………………

I have neverknown such a beautiful girl before.

=> This is .....................................

Rewrite sentences by using relativeclauses with who, that, whichand whose.

Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches Chemistry.

=>                                   

The man is a famous actor. You methim at the party last night.

=>                                       

There are some words. They are very difficult to translate.

=>                                    

Anna writes well. I read her composition.

=>                               

Jim’s sister is a famousarchitect. You met her yesterday.

=>                                       

Rewrite sentences by using reported speech

Mr Brown said:" I was watching TV here last night."

=> Mr Brown said that                                  

“Did you bring this cake to our party last night?” They asked me

=> They asked me                        

Mr. Smith said to me, “Where are you going on your vacation?”

=> Mr. Smith asked                         

"Don't touch it," she said to him.

=> She told him                    

“You can get lots of information aboutendangered animals on this website,” my teacher said.

=> My teacher said                        

Rewrite sentencesby using conditional sentences type 1 and type 2

Iwill get a work permit. I will stay for another month.

 ……………………………

He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy.

 ……………………………

We can’t get the ticket because I don’t have the right change.

……………………

Study hard or you won’t pass the exam.

 …………………………………

Don’t be impatient or you will make mistakes.

………………………

ĐỀ MINH HỌA

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. disposal                 B. inorganic                C. chemical                                     D. natural

A. access                    B. affect                       C. application                                  D. Fact

Choose the word whose stress is placed differently from that of the others.

A. fertilizer                 B. ecosystem                C. agriculture                                  D. environment

A.machinery               B. independent              C.preservation                                  D.conservation

Choose the best answer.

Since the appearance of electronic devices, lessons have become more and more                             and effective.

A. enjoyable                     B. disruptive                   C. accessible                                        D. inappropriate

Ecotourism activities have had some negative impacts                         the environment and people in the area.

A. for                                  B. on                                   C. from                                           D. of

Burning garbage              dangerous gases to the environment, and this may lead to global warming.

A. throws                           B. sends                         C.emits                                         D. rejects

Intensive pesticide and fertilizer sprays used in agriculture have resulted in the serious   of water,soil and land.

A. protection                        B. pollution                     C. deforestation                                           D. consumption

                 is a term that refers to the existence of different kinds of animalsand plants which make a balanced environment.

A. Wildlife                            B. Biodiversity           C. Challenge                D. Investigation 

The                   rate of students in high schools is said to increases sharply this year.

A. equality                            B. gender                   C. discrimination                                            D. enrolment

                       becomes common these days due to Covid pandemic.

A. Domestic violence           B. Onlinelearning                C. Economy                                           D. Smartphones

Digital lessons are available in a variety of webpages and they can be freely        and stored in your computers.

A. uploaded                 B. downloaded                C. printed                                     D. distracted 

Personal electronic devices which           students from their class work are banned in most schools.

A. benefit                     B. protect                        C. distract                                   D. submit

Thanks to the Internet, students can look                  new words inonline dictionaries.

A. in                            B. on                              C. at                                 D. up

Her parents were delighted that their daughter was engaged                  such a niceyoung man.

A. with                        B. for                             C. to                                   D. at

All forms of discrimination against all women and girls                               immediately everywhere.

A. must be taken away         B. must be ended                  C. must be allowed                             D. must befollowed

Do you know the man                     lives in thehouse opposite mine?

A. who                              B. what                           C. which                                        D. when

The car owner sued the truck driver                         the damagehe caused to hercar in the accident.

A. about                          B. on                              C. to                                      D. for

Non-renewable energy sources are running               .

A. up                              B. on                              C. to                                      D. out

What do you think could be the negative effects of                              computers?

A. overlooking                    B. overtaking                C. overusing                                          D. overeating

He's                   with the presidentand may soon be fired.

A. in favor of                     B. out of favor                C. do a favor                                        D. in his favor

We should develop such             sources of energy as solar energy and nuclear energy.

A. tradition                      B. alternative                     C. revolutionary                                       D. surprising

Greenpeace is an international group that protests against anything which is a                     to the environment.

A. threat                       B. threaten                    C. threatening                                    D. threatener

He'll have to            and work harder or he'll fail the exam.

A. pull his socks up              B. polish his head      C. empty his washing basket     D. stickhis neck out

Davis: - I reckon that preserving the environment is the responsibility of every individual.

Mai: “-                                 . Everyoneshould do something to protect the earth - our common home.”

A. I see things differently  

B. I’ll say the opposite

C. There is no room for doubt                                  

D. That’s not alwaysthe case

This tablet is more modern,but it costs                       the other one.

A. as twice much as           

B.twice as much as 

C. two times much as 

D. two times as more than

Mark the letter A, B, C, or D to indicatethe words/phrases that are CLOSESTin meaning to the underlined words/phrases.

“Edwards seems like a dog with two tails this morning”. “Haven’t you heard the news? His wife gave birth to a baby boy early this morning.”

A. extremely happy                   

B. extremely dazed        

C. very exhausted                                 

D. very proud

Discharging chemical pollutants into the environment is a cruel action to the environment as well as the future generation.

A. Filling                                    B. Releasing                      C. Making                  D. Adding

Mark the letter A, B, C, or D to indicatethe word(s) OPPOSITEin meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It may becomenecessary for the United Nationsto work out international agreements and strict environmental controls on the tourist industry.

A. tight                         B. loose                        C. exact                                    D. accurate

Do you think that you pay enough attention in class? What have I been talking about?

A. neglect                     B. care                          C. notice                                    D. consideration

Read the following passageand mark the letter A, B, C, or D to indicatethe correct word that best fits each of the numbered blanks.

Ecotourism is booming and many tour operators say this is helpful to nature. Every year, millions of people visit protected (31)….areas to observe rare species. However, a new report casts doubt on this form of tourism. The report, published in the journal "Trends in Ecology and Evolution", suggests that ecotourism damages more than (32)….nature. Researchers believe tourists disrupt animals in their natural (33)……. They point to a recent event in Costa Rica where turtleshad problems layingtheir eggs becauseof the many tourists who had gathered on the beach to watch them.

The report says that ecotourism is making animalsbolder. A human presence makesanimals tamer and less cautious about other animals. This could put them at (34)    of being attacked by theirnatural predators, so more of them will be killed. The report says that when animals interact with humans, "theymay let (35)         their guard”. The report also says it is essential, “to develop a more comprehensive understanding of how different species in different situations respond to human visitation, and under what precise conditions human exposure might put them at risk".

A. nature                B. natural                      C. naturally                              D. naturism

A. helps                  B. help                          C. helpful                              D. helpless

A. habitable            B. habitation                 C. habit                              D. habitat

A. chance               B. risk                          C. work                              D. once

A. up                      B. in                             C. down                              D. on

Read the followingpassage and choose the best answers to the questions.

Conservation conflicts arise when natural-resource shortages develop in the face of steadily increasing demands from a growing humanpopulation. Controversy frequently surrounds how a resource shouldbe used, or allocated, and for whom. For example,a river may supply water for agricultural irrigation, habitat for fish, and water-generated electricity for a factory. Farmers, fishers, and industry leader vie for unrestricted access tothis river, but such freedomcould destroy the resource, and conservation methods arenecessary to protect the river for future use.

Conflicts worsen when a natural resource crosses political boundaries. For example, the headwaters, or source, of a major river may be located in a differentcountry than the country throughwhich the river flows.

There is no guarantee that the river source will be protected to accommodate resource needs downstream. In addition, the way in which one natural resource is managed has a direct effect upon other natural resources. Cutting down a forest near a river, for instance, increases erosion, the wearing away of topsoil, and can lead to flooding. Erodedsoil and silt cloud the river and adversely affectmany organisms such as fish and important aquatic plants that require clean, clear freshwater for survival.

What does supply” in line 3 mean?

A. cover

B. provide

C. make up for

D. compensate for

Which word in thereading means “ livingor growing in, or relating to water” ?

A. agriculture

B. major

C. fresh

D. aquatic

When do conflicts get worse ?

when natural-resource shortages increasein the features of graduallyincreasing demands from a rising human population.

when a natural resourcecrosses political borders

when freedom could destroy the resource.            D. when eroded soil and silt cloud affect many organisms.

Which sentence below is NOT correct?

Argument often surrounds how a resource should be used, or allocated, and for whom.

A river may provide water for agricultural irrigation, habitat for fish, and water-generated electricity for a factory

Conservation methods are incidental to care for the river for future use.

Farmers, fishers and industryleaders vie for open access to this river.

What is the passage above mainlyabout?

A. Conservation conflicts

B. Agricultural irrigation

C. The headwaters of a major river

D. Natural-resource shortages

Find one mistake in the underlined words or phrases in each sentence.                                                                                            Write down

The teacher asked hisstudents to focus on your topic                                                                                          …………

On the way home,we saw a lot of men, women, and dogswhich were playing in the park.                                                                                          …………

Word formation

The                              offossil fuels has gradually increasedin many countrieswhich is concernfor many environmentalists. (CONSUME)

All fossil fuels are           resources that cannot be replaced afteruse. (RENEW)

Many national parks have been established to protect                                                                                             animals. (DANGER)

Rewrite the following sentences with the givenwords.

46.I can’t remember the name of the garage. We had the car repaired at this garage. (Using a relative pronoun)

=>                                                                                                              

We don’t go on holiday because we don’t have enough money.

=> If                                                                                                              

The porter said to me, "I'll wake you up when the train arrivesin Leeds."(using Reportedspeech)

=>                                                                                                              

He will have to conduct this project next week.

=>This project                                                                                                              

No one in the class can speak English as fluently as Mary.

=> Mary                                                                                                              

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question