image hoi dap
image hoi dap

Đọc các câu ở bài tập 1 và bài tập 2, cho biết Từ ngữ in đậm nào nêu người, vật,... được nói đến trong câu?

icon-time27/2/2024

Bài 3: Xôn xao mùa hè

Câu 3 trang 18 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đọc các câu ở bài tập 1 và bài tập 2, cho biết:

a. Từ ngữ in đậm nào nêu người, vật,... được nói đến trong câu?

b. Từ ngữ in đậm nào giới thiệu hoặc nêu hoạt động, trạng thái của người, vật,... được nói đến trong câu?

Trả lời

a. Người thợ, cột Ăng-ten, con sáo nâu, phở bò.

b. Chạy ùa ra sân, xanh non mơn mởn.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question