image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Chàng trai làng Phù Ủng (2 đề)

icon-time20/4/2024

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng  trắc nghiệm và tự luận chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các Đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu


Nội dung bài Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng

CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG

Ông Phạm Ngũ Lão là chàng trai làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Ông có sức khỏe lạ thường, muôn người không địch nổi.

Phạm Ngũ Lão mặt mũi khôi ngô, văn võ đều giỏi. Nhà vốn chỉ có nghề làm ruộng, đến ông mới theo nghiệp bút nghiên. Mới hai mươi tuổi ông đã có tính khẳng khái. Trong làng có người tên là Bùi Công Tiến đỗ tiến sĩ làm lễ ăn mừng, cả làng kéo đến mừng rỡ, chỉ Ngũ Lão không đến.

Bà mẹ Ngũ Lão bảo rằng:

– Con làm thế nào cho bằng người ta thì làm. Nay người ta ăn mừng, cả làng mừng rỡ, sao con không đến mừng một chút?

Phạm Ngũ Lão thưa rằng:

– Thưa mẹ, con chưa làm nên gì để vui lòng mẹ mà con đi mừng người ta thì con lấy làm nhục lắm.

Nhà ở bên cạnh đường cái, có một hôm, Phạm Ngũ Lão ngồi vệ đường vót tre đan sọt. Chợt có Hưng Đạo Vương đi qua để vào kinh, quan quân kéo đi rất đông. Quân đi mở đường thấy Ngũ Lão ngồi xếp bằng tròn bên cạnh đường, quát lên bắt phải đứng dậy. Ngũ Lão cứ ngồi nghiễm nhiên như không nghe tiếng. Quân lính cầm ngọn giáo đâm vào đùi, Ngũ Lão cũng cứ ngồi vững không động mình. Đến lúc xe Hưng Đạo Vương đến nơi, trông thấy thế lấy làm lạ gọi đến hỏi, bấy giờ Ngũ Lão mới biết là có quan quân đi qua, và quân lính đã đâm vào đùi mình.

Hưng Đạo Vương hỏi rằng:

– Nhà thầy kia ở đâu, sao ta đi qua đây mà cứ ngồi chững chàng làm vậy?

Ngũ Lão thưa rằng:

– Tôi đang mải nghĩ một việc, cho nên không biết là ngài trẩy qua đây.

Hưng Đạo Vương lấy làm kì, hỏi đến việc học hành kinh sử thì hỏi đâu nói đấy, không sót chỗ nào, ứng đối nhanh như nước chảy.

Hưng Đạo Vương bèn sai quân lấy thuốc dấu dịt vào vết đâm, rồi cho Ngũ Lão ngồi xe đem về kinh, tiến cử lên vua Trần Thánh Tông.

Vua thấy người có sức khỏe, lại có học thức, cho sung chức quản vệ sĩ. Các vệ sĩ không chịu, xin đấu sức với Ngũ Lão. Ngũ Lão xin vâng, nhưng xin vua cho về nhà ba tháng để thu xếp việc nhà, rồi sẽ xin đấu sức và nhận chức luôn thể.

Vua cho về, Ngũ Lão về nhà, ra ngoài đồng, tìm chỗ gò cao tập nhảy, cứ cách mười trượng chạy đến nhảy vọt qua gò. Tập luyện xong xuôi rồi, vào kinh đấu sức.

Khi đấu quyền với các vệ sĩ thì không ai địch nổi. Sau Ngũ Lão thách tất cả các vệ sĩ cùng ra đấu. Các vệ sĩ xúm xít chung quanh hàng trăm người, Ngũ Lão tay đấm chân đá, nhảy nhót như bay, chạm phải ai kẻ ấy không ngũ đau thì què tay. Các vệ sĩ không tài gì mà đánh lại được, bấy giờ mới xin chịu phục.

Vua thấy người kiên dũng làm vậy, cho theo Hưng Đạo Vương đi đánh giặc Nguyên thì đánh trận nào cũng thắng, lập nên công trạng rất nhiều. Hưng Đạo Vương có lòng yêu mến, gả con gái nuôi là Nguyên quận chúa cho.

Về sau, vua nước Ai Lao đem hơn một vạn quân và voi sang cướp đất Thanh, Nghệ. Vua sai Ngũ Lão cầm quân đi đánh. Ngũ Lão sai dân chặt tre đực dài độ một trượng, chồng chất trên các vệ đường. Khi Ngũ Lão kéo quân vào đánh giặc, giặc thúc voi sấn lên, Ngũ Lão chỉ chân tay không mà sấn vào gặp đống tre nào thì vớ lấy đống tre chỗ ấy, đập vào chân voi. Voi bị đau, gầm rống lên chạy trở về, giày xéo lên cả quân Ai Lao. Ngũ Lão mới thúc quân đánh tràn sang, quan giặc tan vỡ, phải trốn về nước.

Vì có những công to ấy, Ngũ Lão được cất lên làm Điện tiền thượng tướng quân. Đến khi mất, được phong làm thượng đẳng phúc thần, và được dân làng Phù Ủng lập miếu thờ ngay ở chỗ nhà Ngũ Lão.

Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng – Theo Phan Kế Bính (Nam Hải dị nhân lược truyện)


Đọc hiểu Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng (Đề 1)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên là:

A. Miêu tả

B. Biểu cảm

C. Tự sự

D. Nghị luận

Câu 2. Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng kể về nhân vật nào?

A. Hưng Đạo Vương

B. Phạm Ngũ Lão

C. Bùi Công Tiến

D. Trần Thánh Tông

Câu 3. Tại sao Phạm Ngũ Lão không đến ăn mừng Bùi Công Tiến đỗ tiến sĩ

A. Vì Phạm Ngũ Lão cảm thấy chưa làm được gì để vui lòng mẹ, nếu đi mừng người ta thì sẽ lấy làm nhục.

B. Vì Phạm Ngũ Lão cảm thấy ganh tị khi Bùi Công Tiến đỗ tiến sĩ.

C. Vì Phạm Ngũ Lão nhà nghèo, không có tiền để đi ăn mừng Bùi Công Tiến đỗ tiến sĩ.

D. Vì Phạm Ngũ Lão bận rộn công việc, phấn đấu để làm vui lòng mẹ.

Câu 4. Chi tiết Ngũ Lão bị đâm vào đùi nhưng không hề nhúc nhích cho thấy ông là một người như thế nào?

A. Là một người không biết sợ, ra vẻ ta đây

B. Là một người chịu đau tốt

C. Là một người khảng khái, cương trực

D. Là một người thích gây ấn tượng, tạo sự chú ý

Đáp án

Câu 1: C => Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng là: Tự sự.

Câu 2: B => Nhân vật được kể đến trong Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng là: Phạm Ngũ Lão.

Câu 3: A => Vì Phạm Ngũ Lão thấy chưa làm nên gì để vui lòng mẹ mà ông đi mừng người ta thì ông lấy làm nhục lắm.

Câu 4: C => Từ hành động bị đâm vào đùi nhưng không hề nhúc nhích cho thấy Phạm Ngũ Lão là một người khảng khái, cương trực.

Đọc hiểu Chàng trai làng Phù Ủng

Đọc hiểu Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng (Đề 2)

Câu 1. Những nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện?

Câu 2. Hãy tóm tắt nội dung của văn bản và cho biết câu chuyện dựa trên bối cảnh của sự kiện lịch sử nào?

Câu 3. Chi tiết nào cho thấy Ngũ Lão là người có tài cầm quân đánh giặc?

Câu 4. Những nét tính cách nào của Ngũ lão được thể hiện qua câu chuyện trên?

Câu 5. Nêu suy nghĩ của em về chi tiết mà mình ấn tượng nhất đối với nhân vật trong truyện.

Đáp án

Câu 1:

Các nhân vật được nhắc tới trong câu chuyện: Phạm Ngũ Lão, Hưng Đạo Vương, mẹ của Phạm Ngũ Lão.

Câu 2:

Tóm tắt nội dung:

Ở làng Phù Ủng có chàng trai tên là Phạm Ngũ Lão có sức khỏe mạnh lạ thường, không những khôi ngô tuấn tú mà còn văn võ song toàn. Nhà ông nhiều đời làm nông chỉ đến đời ông mới theo nghiệp nghiên bút. Bấy giờ làng bên có người đỗ tiến sĩ, cả làng ăn mừng nhưng ông thì không đi. Bởi ông thấy mình chưa nên công trạng gì để mẹ vẻ vang nên rầu lòng. Một hôm đang đan sọt giữa đường, Hưng Đạo Vương đi qua, quan quân rất đông. Quân mở đường thấy Phạm Ngũ Lão cứ ngồi mà không nghe lệnh liền lấy giáo gùi vào đùi ông nhưng ông cũng không đứng dậy và ứng đáp mấy câu về binh thư của Trần Hưng Đạo rất trôi chảy. Thấy người này khí chất phi phàm, văn võ thông tạo liền tiến cử lên vua Trần Thánh Tông. Về sau Phạm Ngũ Lão được vua cử đi theo Hưng Đạo Vương đánh giặc Nguyên và trận nào cũng thắng. Hưng Đạo Vương có lòng yêu mến bèn gả con gái nuôi cho ông. Về sau khi vua Ai Lao đem quân và voi sang xâm lược bằng trí tuệ và tài cầm binh của mình, ông đã đánh tan giặc và toàn thắng. Vì có những công to ấy, Ngũ Lão được cất lên làm Điện tiền thượng tướng quân. Đến khi mất, được phong làm thượng đẳng phúc thần, và được dân làng Phù Ủng lập miếu thờ ngay ở chỗ nhà Ngũ Lão.

Câu chuyện dựa trên bối cảnh của sự kiện lịch sử: Thời nhà Trần, đánh đuổi quân xâm lược Nguyên ở phương Bắc và đẩy lùi sự xâm chiếm của quân Ai Lao ở phía Nam.

Câu 3: Những chi tiết cho thấy Ngũ Lão là người có tài cầm quân đánh giặc:

- Vua thấy Phạm Ngũ Lão “người kiên dũng làm vậy, cho theo Hưng Đạo Vương đi đánh giặc Nguyên thì đánh trận nào cũng thắng, lập nên công trạng rất nhiều.”

- “Về sau, vua nước Ai Lao đem hơn một vạn quân và voi sang cướp đất Thanh, Nghệ. Vua sai Ngũ Lão cầm quân đi đánh. Ngũ Lão sai dân chặt tre đực dài độ một trượng, chồng chất trên các vệ đường. Khi Ngũ Lão kéo quân vào đánh giặc, giặc thúc voi sấn lên, Ngũ Lão chỉ chân tay không mà sấn vào gặp đống tre nào thì vớ lấy đống tre chỗ ấy, đập vào chân voi. Voi bị đau, gầm rống lên chạy trở về, giày xéo lên cả quân Ai Lao. Ngũ Lão mới thúc quân đánh tràn sang, quan giặc tan vỡ, phải trốn về nước.”

Câu 4:

Từ câu chuyện "Câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng" ta thấy Phạm Ngũ Lão là một vị tướng tài giỏi. Ông lập được nhiều chiến công lớn và giúp Hưng Đạo Vương đánh đuổi xâm lược Nguyên và nước Ai Lao ra khỏi bờ cõi nhà Trần. Phạm Ngũ Lão vừa là người khảng khái vừa là người có chí lớn, và có nhiều chiến công lớn. Ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi gương.

Câu 5:

Chi tiết ấn tượng nhất với em là chi tiết Phạm Ngũ Lão thấy chưa làm nên gì để vui lòng mẹ mà ông đi mừng người ta thì ông lấy làm nhục lắm. Từ chi tiết ấy ta có thể thấy ông là người có lòng tự trọng, thấy cao hổ thẹn vì mình đèn sách bao năm mà vẫn chưa thể làm mẹ vẻ vang. Một người có chí lớn và kiên định với mục tiêu của mình. Ông có một đức tính vô cùng đáng quý và đánh trân trọng.

Lê Hoa
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question