image hoi dap
image hoi dap

Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

A. vòng benzene.        

B. liên kết đơn.        

C. liên kết đôi.        

D. liên kết ba.

Phương pháp giải:

Arene là những hydrocarbon có chứa vòng Benzen trong phân thử

Xem công thức cấu phân tử của Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm

Đáp án:

Đáp án đúng là A. Vòng Benzen

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question