image hoi dap
image hoi dap

Câu lệnh gán trong Python: Cú pháp, cách sử dụng và ví dụ minh họa

icon-time13/4/2023
(1 đánh giá)

Câu lệnh gán là một khái niệm quan trọng trong Python và được sử dụng để gán giá trị cho biến. Bài viết này sẽ giới thiệu cú pháp của câu lệnh gán, cách sử dụng biểu thức để tính toán giá trị được gán cho biến, các quy tắc và lưu ý khi sử dụng câu lệnh gán và cách sử dụng biến được gán để truyền giá trị và tham chiếu giữa các hàm trong Python. Các ví dụ minh họa cụ thể sẽ được cung cấp để giúp độc giả hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Câu lệnh gán trong Python: Cú pháp, cách sử dụng và ví dụ minh họa

1.  Cú pháp của câu lệnh gán trong Python

Câu lệnh gán trong Python được sử dụng để gán giá trị cho một biến. Cú pháp của câu lệnh gán như sau:

variable = value

Trong đó:

- variable là tên của biến cần gán giá trị.

- value là giá trị được gán cho biến variable.

Ví dụ:

x = 10

y = "Hello, World!"

Gán giá trị 10 cho biến x, và gán giá trị "Hello, World!" cho biến y.

Chú ý rằng trong Python, tên biến phải tuân thủ một số quy tắc:

- Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới _.

- Tên biến có thể chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới _.

- Tên biến không được bắt đầu bằng một chữ số.

- Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Ví dụ:

name = "Alice"  # hợp lệ

_age = 25        # hợp lệ

2go = "to"      # không hợp lệ

myVar = 10       # hợp lệ


2. Cách sử dụng câu lệnh gán để khai báo biến trong Python

Khi khai báo biến, chúng ta không cần phải khai báo kiểu dữ liệu của biến. Python tự động xác định kiểu dữ liệu của biến dựa trên giá trị được gán cho biến.

x = 10       # kiểu dữ liệu của biến x là int

y = 3.14     # kiểu dữ liệu của biến y là float

z = "Hello" # kiểu dữ liệu của biến z là str

Chúng ta cũng có thể khai báo nhiều biến cùng lúc bằng cách sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa các tên biến và giá trị ban đầu.

Ví dụ:

x, y, z = 10, 3.14, "Hello"

Khai báo và gán giá trị ban đầu cho ba biến x, y, và z cùng lúc.

Chúng ta cũng có thể sử dụng các biến đã khai báo để gán giá trị cho biến khác.

Ví dụ:

x = 10

y = x

Giá trị ban đầu của biến x được gán cho biến y.

Lưu ý rằng biến phải được khai báo trước khi sử dụng nó. Nếu chúng ta cố gắng gán giá trị cho một biến chưa được khai báo, Python sẽ gây ra lỗi.


3. Sự khác nhau giữa gán giá trị và gán tham chiếu trong Python

Trong Python, có hai cách để gán giá trị cho một biến là gán giá trị (value assignment) và gán tham chiếu (reference assignment).


Gán giá trị (value assignment)

Khi gán giá trị cho một biến, một bản sao của giá trị được tạo ra và gán cho biến đó. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến này, thì giá trị của biến khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Ví dụ:

a = 10

b = a  # gán giá trị của biến a cho biến b

a = 20

print(a)  # kết quả là 20

print(b)  # kết quả là 10

Giá trị ban đầu của biến a là 10. Sau đó, giá trị này được gán cho biến b. Tiếp theo, giá trị của biến a được thay đổi thành 20. Khi in giá trị của a và b, giá trị của a là 20, còn giá trị của b vẫn là 10. Điều này cho thấy rằng gán giá trị tạo ra một bản sao của giá trị và không có sự phụ thuộc giữa các biến.


Gán tham chiếu (reference assignment)

Khi gán tham chiếu cho một biến, tham chiếu đến một vùng nhớ được tạo ra và gán cho biến đó. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến này, thì giá trị của biến khác cũng sẽ bị ảnh hưởng vì chúng đều trỏ đến cùng một vùng nhớ.

Ví dụ:

lst1 = [1, 2, 3]

lst2 = lst1  # gán tham chiếu của lst1 cho lst2

lst1.append(4)

print(lst1)  # kết quả là [1, 2, 3, 4]

print(lst2)  # kết quả là [1, 2, 3, 4]

Khi đã gán tham chiếu của biến lst1 cho biến lst2. Sau đó, thêm một phần tử vào danh sách lst1. Khi in danh sách lst1 và lst2, cả hai đều chứa phần tử mới được thêm vào. Điều này cho thấy rằng gán tham chiếu tạo ra một tham chiếu đến cùng một vùng nhớ và các biến phụ thuộc lẫn nhau.


4. Cách sử dụng biểu thức trong câu lệnh gán để tính toán giá trị được gán cho biến

Biểu thức có thể bao gồm các toán tử số học, các hàm số, các biến, các hằng số và các giá trị được lưu trữ trong các danh sách hoặc từ điển.

Cú pháp của câu lệnh gán với biểu thức như sau:

variable = expression

Trong đó:

variable là tên của biến cần gán giá trị.

expression là biểu thức được tính toán và kết quả của nó được gán cho biến variable.

Ví dụ:

x = 10

y = x + 5

Ở đây, biểu thức x + 5 được tính toán và kết quả là 15 được gán cho biến y.

Sử dụng bất kỳ toán tử nào trong Python để tính toán giá trị của biểu thức. Các toán tử bao gồm toán tử số học (+, -, *, /, %, **) và toán tử logic (and, or, not).

Ví dụ:

x = 10

y = 3

z = x + y * 2

Biểu thức y * 2 được tính toán trước, sau đó kết quả của nó là 6 được thêm vào x để tính toán giá trị của biểu thức x + y * 2. Kết quả của biểu thức này là 22, và nó được gán cho biến z.

Có thể sử dụng các hàm số hoặc biến để tính toán giá trị của biểu thức.

Ví dụ:

import math

r = 5

area = math.pi * r ** 2

==> Tính toán diện tích của một đường tròn có bán kính r bằng cách sử dụng hằng số math.pi và toán tử mũ (**). Kết quả của biểu thức này được gán cho biến area.

Chú ý rằng các biến phải được khai báo trước khi sử dụng nó trong biểu thức. Nếu cố gắng sử dụng một biến chưa được khai báo, Python sẽ gây ra lỗi.


5. Các quy tắc và lưu ý khi sử dụng câu lệnh gán trong Python

- Tên biến phải được đặt theo quy tắc đặt tên biến trong Python, tức là chỉ được sử dụng các ký tự chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_), và không bắt đầu bằng một số.

- Tên biến không được trùng với các từ khóa (keywords) của Python, ví dụ như if, else, for, while, break, continue,...

- Biến phải được khai báo trước khi sử dụng nó. Nếu chúng ta cố gắng gán giá trị cho một biến chưa được khai báo, Python sẽ gây ra lỗi.

- Các biến trong câu lệnh gán phải cùng kiểu dữ liệu. Nếu không, Python sẽ gây ra lỗi.

- Các biểu thức trong câu lệnh gán có thể sử dụng các toán tử, hàm, biến, hằng số, danh sách hoặc từ điển, và các giá trị được tính toán bằng cách sử dụng các biểu thức khác.

- Nếu câu lệnh gán được sử dụng để gán tham chiếu, các biến phụ thuộc lẫn nhau và có cùng tham chiếu đến cùng một vùng nhớ.

- Biến được gán giá trị có thể được sử dụng trong các câu lệnh khác của chương trình.

- Giá trị của biến có thể được thay đổi bằng cách gán một giá trị mới cho nó.

- Các biến có thể được gán giá trị cho nhau.


6. Cách sử dụng các biến được gán để truyền giá trị và tham chiếu giữa các hàm trong Python

Trong Python, các biến được gán có thể được sử dụng để truyền giá trị và tham chiếu giữa các hàm. Khi chúng ta truyền biến vào một hàm, Python sẽ tạo ra một bản sao của biến và truyền bản sao này vào hàm. Việc tạo ra bản sao này được gọi là truyền giá trị. Nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến trong hàm, thì giá trị của biến ban đầu sẽ không bị ảnh hưởng.

Ví dụ:

def increment(x):

    x = x + 1

    return x

x = 10

print(increment(x))  # kết quả là 11

print(x)             # kết quả là 10

Hàm increment để tăng giá trị của biến đầu vào lên một đơn vị. Sau đó, đã khai báo một biến x có giá trị là 10. Khi chúng ta gọi hàm increment(x), giá trị của biến x được truyền vào hàm và một bản sao của giá trị này được tạo ra trong hàm. Sau đó, giá trị này được tăng lên một đơn vị và trả về. Khi in giá trị của x sau khi gọi hàm, giá trị của x vẫn là 10, bởi vì giá trị của biến x ban đầu không bị ảnh hưởng bởi hàm.

Bên cạnh, cũng có thể truyền các biến bằng cách sử dụng tham chiếu. Khi chúng ta truyền tham chiếu của biến vào một hàm, Python sẽ truyền địa chỉ của vùng nhớ chứa biến và các hàm có thể sử dụng tham chiếu này để truy cập và thay đổi giá trị của biến. Việc truyền tham chiếu này được gọi là tham chiếu.

Ví dụ:

def increment(lst):

    for i in range(len(lst)):

        lst[i] += 1

lst = [1, 2, 3]

increment(lst)

print(lst)  # kết quả là [2, 3, 4]

Một hàm increment để tăng giá trị của từng phần tử trong danh sách đầu vào lên một đơn vị. Sau đó, đã khai báo một danh sách lst với các giá trị ban đầu là [1, 2, 3]. Khi gọi hàm increment(lst) và truyền tham chiếu của danh sách lst vào hàm, các phần tử của danh sách lst được truyền vào hàm và các phần tử này được thay đổi bởi hàm. Khi in giá trị của lst sau khi gọi hàm, giá trị của lst đã bị thay đổi và là [2, 3, 4].

Sử dụng câu lệnh gán để truyền giá trị hoặc tham chiếu cho các biến trong các hàm.

Ví dụ:

def increment(x):

    x = x + 1

    return x

def add_one(lst):

    for i in range(len(lst)):

        lst[i] += 1

    return lst

x = 10

lst = [1, 2, 3]

x = increment(x)

lst = add_one(lst)

print(x)    # kết quả là 11

print(lst)  # kết quả là [2, 3, 4]

Ở đây, định nghĩa hai hàm increment và add_one để tăng giá trị của biến đầu vào hoặc tất cả các phần tử trong danh sách đầu vào lên một đơn vị. Sau đó, chúng ta đã gán giá trị của biến x và danh sách lst bằng cách sử dụng câu lệnh gán và gọi các hàm increment và add_one trên các biến này. Khi chúng ta in giá trị của x và lst sau khi gọi các hàm, giá trị của x và lst đã được thay đổi bởi hàm.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question