image hoi dap
image hoi dap

Cho alkane X có công thức cấu tạo như sau: CH3–CH(CH3)–CH3. Tên gọi theo danh pháp thay thế của alkane X là

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Cho alkane X có công thức cấu tạo như sau: CH3–CH(CH3)–CH3. Tên gọi theo danh pháp thay thế của alkane X là

A. 2 – methylpropane.                

B. isopropane.

C. 2,2 – dimethylethane.

D. isobutane.

Phương pháp giải:

Tên theo danh pháp thay thế của các alkane phân nhánh được gọi như sau:

• Chọn mạch chính là mạch carbon dài nhất. Đánh số Ả Rập các nguyên tử carbon trên mạch chính sao cho tổng số chỉ vị trí các nhánh là nhỏ nhất.

• Tên nhánh là tên gốc alkyl. Gốc alkyl là phần còn lại sau khi loại đi 1 nguyên tử H của alkane. Tên gốc alkyl được gọi theo tên alkane nhưng bỏ ane, thêm yl (thay đuôi ane trong alkane bằng yl).

• Giữa phần số với phần chữ dùng dấu “-”, giữa phần số với phần số dùng dấu “,”.

• Khi đọc tên nhánh phải kèm theo số chỉ vị trí của nhánh. Nếu có nhiều nhánh, ưu tiên tên các nhánh theo thứ tự chữ cái đầu tiên của tên nhánh.

• Khi có 2, 3 hoặc 4, .. nhánh giống nhau, dùng các tiếp đầu ngữ di, tri hoặc tetra, ... CH

Đáp án:

Đáp án đúng là A. 2 – methylpropane. 

Alkane 2 – methylpropane có công thức cấu tạo như sau: CH3–CH(CH3)–CH3. Tên gọi theo danh pháp thay thế của 2 – methylpropane

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question